Răspunde la: André Chéret (Rahan et Co)

#4156
_Maxim
Participant

Interviu cu Rahan (alias R. Lécureux)
Înainte de toate, ?in s? le mul?umesc domnilor Lécureux ?i Chéret, f?r? de care acest interviu cu Rahan n-ar fi fost posibil.
Copil?ria mea a fost fericit?. Cum a fost a dumneavoastr?, ?inând cont c? a?i fost orfan de dou? ori? Crede?i c? a?i avut o copil?rie nefericit??

Rahan: Eram foarte tân?r ?i aveam totul de descoperit, pasiunea pe care mi-a insuflat-o CRAO, tat?l meu adoptiv, trebuie s?-mi fi ajuns pentru a nu m? mai gândi decât la viitor, deci o copil?rie plin? de aventuri.
A?i fost luat de CRAO, dup? moartea p?rin?ilor dumneavoastr?. Ne pute?i povesti ce fel de tat? era? Ce reprezint? pentru dumneavoastr? colierul de gheare, singurul bun pe care vi l-a l?sat?
Rahan : A fost un tat? formidabil, plin de via?? ?i de curaj, de în?elepciune ?i de loialitate. Colierul însumeaz? aceste calit??i, mi l-a l?sat mo?tenire chiar înainte de a pleca spre t?râmul umbrelor ?i datorit? lui îi pot onora memoria.
N-a? vrea s? v? r?nesc, dar nu ?ti?i nici s? citi?i, nici s? scrie?i. Totu?i, sunte?i unul dintre spiritele cele mai str?lucite ale timpului dumneavoastr?. Oare nu este asta incompatibil? Nu crede?i c? aceast? lips? reprezint? un handicap în aventurile dumneavoastra?
Rahan: Care ar fi fost avantajul de a ?ti s? citesc într-o epoc? în care nu exista nici un text? Atunci era mult mai util s? fii clarv?z?tor ?i chibzuit, viclean ?i descurc?re?.
Via?a dumneavoastr? este foarte tumultuoas?. În ciuda tuturor obstacolelor, a?i r?mas cutez?tor ?i optimist. Care este secretul dumneavoastr??
Rahan : Secretul meu! S? vrei s? comunici, s? nu-?i fie team? de nimic ?i s? te mi?ti pentru a-?i p?stra forma fizic?.
Crede?i în Om?
Rahan : Bineîn?eles c? da, cred în om, în capacit??ile sale de adaptare ?i de gândire.
Toate inven?iile dumneavoastr? reprezint? un progres incontestabil pentru Umanitate. Care este aceea de care sunte?i cel mai mândru?
Rahan : Nu de inven?iile sau de descoperirile mele sunt cel mai mândru, ci de felul cum “cei care merg în picioare”, oamenii, le utilizeaz? de bun?-credin??.
Nu v? este team? c? ele vor antrena evenimente pe care nu le vom mai putea controla?
Rahan: Toate inven?iile sau descoperirile au reversul lor… S? sper?m c? acesta va fi majoritar pozitiv.
S? vorbim pu?in despre via?a dumneavoastr?. Dac? a?i putea retr?i câteva dintre aventurile dumneavoastr?, care ar fi acelea? A?i schimba ceva?
Rahan: Nu se tr?ie?te cu trecutul. Experien?a câ?tigat? este folositoare viitorului ?i Rahan merge mereu înainte, f?r? regret…
Via?a dumneavoastr? pare modern?, foarte confortabil? ?i foarte automatizat?. Ne e greu s? ne imagin?m via?a dumneavoastr? de zi cu zi. Ne-a?i putea descrie o zi obi?nuit??
Rahan: Via?a mea nu este modern?, e minunat? pentru c? e plin? de surprise ?i de lucruri de descoperit. O zi nu e niciodat? obi?nuit? pentru cine ?tie s? aprecieze ce-l înconjoar?. Momentele simple sunt pl?cute ?i calme, iar momentele de ac?iuni tumultuoase ?i dramatice!
N-a?i avut niciodat? chef s? v? lua?i o vacan??… Pardon! Vreau s? spun s? v? trage?i sufletul între dou? aventuri?
Rahan: Iat? c? se fac în curând trei ani de când îmi tot trag sufletul, acum sunt într-o form? extraordinar? pentru a pleca din nou la drum.
Care este amintirea cea mai frumoas? dintre toate? ?i care cea mai urât??
Rahan: Cele mai frumoase amintiri sunt despre fiin?e care descoper? cu o bucurie imens? lucruri ce le fac via?a mai dulce ?i mai agreabil?. Pierderea celor dragi este ceva profund trist ?i totu?i ne d? curaj pentru a le c?lca pe urme sau a îndeplini jur?mintele pe care li le-am f?cut.
Cu?itul care v? este atât de drag este un obiect de furat. Nu e acest fapt contrar concep?iei dumneavoastr? despre via?? sau pentru dumneavoastr? furtul este ceva natural?
Rahan: Bineîn?eles c? furtul este ceva r?u, totu?i acest cu?it era utilizat în scopuri incredibile, de aceea faptul de a-l smulge din acele mâini violente ?i s?lbatice i s-a p?rut lui Rahan un lucru bun! Mai mult, Rahan, cu acest instrument, putea s?-?i salveze via?a ?i s? dea ajutor celor care merg în picioare, fra?ii s?i.
Libertatea dumneavoastr? spiritual? nu v-a cauzat niciodat? nepl?ceri?
Rahan: Încrederea deseori oarb? în fra?ii mei, oamenii, mi-a jucat adesea feste, de aceea aceast? libertate este acum mai împietrit?.
Cum v? vede?i viitorul?
Rahan: Senin, fiindc? mi se anun?? o nou? plecare ?i via?a mea va redeveni plin? de ac?iune ?i surprise.
Ave?i o cerere special? c?tre cei doi creatori ai dumneavoastr? “pe hârtie”, de exemplu la nivel grafic sau moral?
Rahan: Mai ales s? nu schimbe nimic, altminteri vor auzi pretutindeni sus ?i tare strig?tul meu furios ?i plin de speran??. Cred c? desenatorul meu ?i-a rec?p?tat for?a de alt?dat? a creionului, redevin puternic, bine propor?ionat…
Acum, c? tot ne cunoa?tem mai bine, ar fi oare posibil s? ne tutuim? ?i v? ?i strâng mâna ca s? ar?t c? acest interviu nu este un trucaj.
Rahan: Presimt în fraza asta o metafor? cu lumea viitoare… Alerg c?tre ea cu pa?i mari, iat?-m?, sosesc, întreaga planet? îl va cunoa?te pe Rahan, fiul vremurilor s?lbatice…
http://www.rahan.org/interview/index.html